Menu Close

Apie įstaigą

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-224 buvo įsteigta biudžetinė įstaiga Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras). Oficialiai Biuras savo veiklą pradėjo vykdyti 2008 m. kovo 5 d.

Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos  savivaldybės biudžetinė visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga.

TIKSLAS – rūpintis savivaldybės gyventojų sveikata, savivaldybės teritorijoje vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas Ignalinoje ir pagal sutartis kitose savivaldybėse.

MISIJA – formuoti visuomenės požiūrį į sveikatą, kaip vieną pagrindinių gyvenimo prioritetų, keisti netinkamą visuomenės gyvenseną ir elgseną, mokant pagrindinių sveikos gyvensenos principų.

VIZIJA – visapusiškai sveika asmenybė, pailginta gyvenimo trukmė ir kokybiška senatvė.

Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vykdo šias pagrindines veiklas:

 

Visuomenės sveikatos stebėsena

Visuomenės sveikatos stiprinimas bendruomenėse

Vaikų ir jaunimo visuomenės sveikatos priežiūra

Alkoholio, tabako ir psichoaktyvių medžiagų vartojimo profilaktika

Lėtinių neinfekcinių ligų, nelaimingų atsitikimų ir traumų profilaktika

Užkrečiamųjų ligų profilaktika

Psichikos sveikatos stiprinimas ir susirgimų profilaktika

Privalomasis mokymas

Pagal kompetenciją vykdo nustatytas visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas visose gyventojų amžiaus grupėse pagal prioritetus šiose poveikio srityse: užkrečiamų ligų, neinfekcinių ligų ir traumų profilaktika, priklausomybių, rūkymo, alkoholio, narkomanijos ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo mažinimas, fizinio aktyvumo, tinkamos mitybos, kitų sveikos gyvensenos veiksnių skatinimas, psichikos sveikatos stiprinimas ir sutrikimų profilaktika, sveiko senėjimo skatinimas, sveikatos netolygumų mažinimas.

Visuomenės sveikatos stebėsena

Tikslingai organizuotas ir sistemingai atliekamas visuomenės sveikatos būklės, ją veikiančių sveikatos rizikos veiksnių rinkimas, kaupimas, apdorojimas, saugojimas, analizė ir vertinimas.

Visuomenės sveikatos biuras, vykdydamas savivaldybės visuomenės sveikatos stebėseną, vykdo šias funkcijas:

 1. renka, kaupia savivaldybės visuomenės sveikatos rodiklių duomenis, vertina ir analizuoja jų pokyčius;
 2. kasmet rengia savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos projektą;
 3. pagal Higienos instituto parengtą metodiką ir klausimynus ne rečiau nei kas 4 metus kovo–gegužės mėnesiais nuo 2016 metų atlieka 5-ų, 7-ų, 9-ų (pirmų gimnazijos) klasių mokinių gyvensenos stebėsenos tyrimus, nuo 2018 metų atlieka suaugusių savivaldybės gyventojų gyvensenos stebėsenos tyrimus, tyrimų duomenis iki tų metų, kuriais atliktas atitinkamas tyrimas, liepos 1 d. pateikia Higienos institutui;
 4. savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos projektą už praėjusius metus iki gruodžio 31 d. pateikia savivaldybės administracijos direktoriui;
 5. remdamasis duomenimis, teikia pasiūlymus savivaldybės institucijoms dėl visuomenės sveikatos rodiklių ir savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos organizavimo gerinimo;
 6. atsako už savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų kokybę;
 7. teikia informaciją visuomenei.

Visuomenės sveikatos stiprinimas

Vykdyti sveikatos mokymus, skleisti ir propaguoti informaciją apie sveiką gyvenseną, skatinti įvairių gyventojų grupių atsakomybę už savo sveikatą, formuoti nuo elgsenos priklausomų visuomenės sveikatos rizikos veiksnių mažinimą bei kitas visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktuose numatytas priemones, susijusias su sveikatos stiprinimu, teikti informaciją gyventojams apie sveikatinimo priemones ir renginius.

Svarbiausios veiklos kryptys:

 1. širdies ir kraujagyslių ligų profilaktika;
 2. užkrečiamųjų ligų profilaktika;
 3. neinfekcinių ligų profilaktika;
 4. visuomenės psichikos sveikatos stiprinimas ir sutrikimų profilaktika;
 5. sveikos gyvensenos propagavimas – fizinio aktyvumo ir sveikos mitybos skatinimas, burnos sveikatos gerinimas, žalingų įpročių prevencija;
 6. nelaimingų atsitikimų ir traumų prevencija.

Visuomenės sveikatos priežiūra ugdymo įstaigose

Saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Sveikatos priežiūros uždaviniai:

 1. vykdyti vaikų sveikatos būklės stebėseną;
 2. ugdyti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius;
 3. vykdyti visuomenės sveikatos rizikos veiksnių stebėseną ir prevenciją.
Skip to content