Menu Close

Projektai

„Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ Ignalinos rajono savivaldybėje

Respublikinis priklausomybės ligų centras kartu su 15-lika savivaldybių iš 10-ties Lietuvos apskričių, tarp jų ir Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras įgyvendina 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr.08.4.2-ESFA-V-621-01-0001 Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“.

2019 m. spalio 30 d. pasirašyta finansuojamo projekto Nr. 08.4.2-ESFA-V-621-01-0001 sutartis. Planuojama projekto įgyvendinimo trukmė 2 metai.

Projekto biudžetas – 974 120,04 Eur. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo.

Projekto uždaviniai:

  1. Sukurti bendrą integruotą ankstyvosios diagnostikos, priklausomybės gydymo ir socialinės pagalbos sistemą, kuri įgalintų atskiras įstaigas ir institucijas koordinuoti veiksmus, organizuojant priklausomų nuo alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų asmenų gydymą.
  2.  Kvalifikacijos kėlimas ir įgūdžių stiprinimas – apmokyti specialistus, dirbančius su žalingai psichoaktyviąsias medžiagas vartojančiais asmenimis, motyvacinio interviu, atvejo vadybos, ankstyvosios diagnostikos, ambulatorinio gydymo ir kt. temomis.

Rezultatai:

Kokybinis dabartinės situacijos tyrimas, integruotos pagalbos sistemos tvarkos aprašų parengimas, diegimas ir vertinimas 15-oje Lietuvos savivaldybių, 2 tarptautinės konferencijos, 30 apskritojo stalo diskusijų, 30 visuomenės informavimo renginių, savivaldybių-projekto partnerių specialistų mokymai atvejo vadybos, motyvacinio interviu, intervizijų vedimo, žemo slenksčio, užkrečiamųjų ligų prevencijos temomis, priklausomybės nuo alkoholio ankstyvos diagnostikos ir gydymo, ankstyvojo alkoholio vartojimo rizikos įvertinimo (AUDIT) temomis, priklausomybės konsultantų rengimas.

Atnaujinta: 2023-07-07

Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas ir psichikos sveikatos gerinimas

Projekto vykdytojas: Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Projekto pavadinimas: Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas ir psichikos sveikatos gerinimas
Projekto kodas: LT03-1-SAM-K01-003
Tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma: projektui įgyvendinti skiriama iki 259 830,07 eurų, iš kurių iki 220 855,55 eurų yra mechanizmų lėšos ir iki 38 974,52 eurų yra bendrojo finansavimo lėšos.
Sutarties pasirašymo data: 2021 m. kovo 16 d.
Projekto įgyvendinimo terminas: 2021 m. kovo 16 d. – 2023 m. gegužės 16 d.
Projekto tikslas: projektas „Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas ir psichikos sveikatos gerinimas” skirtas jaunimo poreikius atitinkančių sveikatos priežiūros paslaugų teikimui ir sveikatos netolygumų prevencijai Elektrėnų, Zarasų, Ignalinos ir Druskininkų rajonuose. Siekiant numatytojo tikslo jaunimui bus teikiamos paslaugos, padedančios stiprinti fizinę ir psichinę sveikatą.
Projekto metu planuojama įkurti jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinacinį centrą, kuriame bus plėtojami jaunimui pritaikyti sveikatos priežiūros paslaugų modeliai padėsiantys greičiau ir efektyviau spręsti jaunimo sveikatos problemas. Įkurto centro pagalba bus prisidedama prie sveikos gyvensenos įpročių formavimo bandant sumažinti jaunų žmonių sergamumą bei tikslingai spręsti jaunimui susirūpinimą keliančias problemas. Ateityje tikimasi sumažinant susirgimų riziką.
Projekto metu organizuojami renginiai užtikrins aktyvų jaunimo ir visuomenės dialogą, kurio labiausiai trūksta mažesniuose Lietuvos regionuose. Projekto metu planuojama organizuoti mokymus ir edukacinius užsiėmimus jaunimui bei viešus renginius projekte numatytose savivaldybių vietose, kurių metu bus platinama informacija apie JPSPP koordinacinio centro veiklą ir rezultatus taip užtikrinant tarpinstitucinį benradarbiavimą bei aktyvią informacijos skaida regionuose.
Tikslinė grupė: jaunimas (14–29 m.)
Atnaujinta: 2023-07-07
             
Skip to content