Menu Close

Veiklos sritys

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-224 patvirtinti Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatai.

Ignalinos r. sav. visuomenės sveikatos biuras – tai Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš dalies išlaikoma savivaldybės biudžetinė įstaiga. Biuras yra viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą ir sąskaitas bankuose. Biuro steigėja – Ignalinos rajono savivaldybė. Steigėjo funkcijas įgyvendina Ignalinos rajono savivaldybės taryba.

Pagrindinis biuro veiklos uždavinys – visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims Ignalinos savivaldybės teritorijoje.

PAGRINDINĖS BIURO VEIKLOS SRITYS:

 • Visuomenės sveikatos stiprinimas
 • Visuomenės sveikatos stebėsena
 • Lėtinių neinfekcinių ligų ir traumų profilaktika ir kontrolė
 • Visuomenės sveikatos programų įgyvendinimas savivaldybėje
 • Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūra

Ignalinos visuomenės sveikatos biuro tikslas – rūpintis Ignalinos rajono teritorijoje gyvenančių žmonių sveikata, vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą bei gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas – vykdantis sveikatos stiprinimą asmuo, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs formalią visuomenės sveikatos specialisto profesinę kvalifikaciją.

Jo tikslas – įtraukti visuomenę į sveikos gyvensenos judėjimą, kurio svarbi dalis yra fizinis aktyvumas, sveika gyvensena, parodant visuomenei, kaip paprastomis priemonėmis galima sveikai ir aktyviai gyventi.

 

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialisto funkcijos:

 • Organizuoti ir vykdyti visuomenės sveikatos stiprinimą bendruomenėje, teikti visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugas įvairioms gyventojų grupėms;
 • Taikyti sveikatos išsaugojimo, stiprinimo, ligų rizikos mažinimo teorines žinias visuomenės sveikatos problemoms spręsti;
 • Formuoti sveikos gyvensenos nuostatas, įvertinti ir nustatyti sveikatos stiprinimo prioritetus;
 • Vykdyti sveikos gyvensenos propagavimą, rengti informacinę ir metodinę medžiagą sveikatos stiprinimo klausimais, skleisti bendruomenėje sveikatos žinias;
 • Organizuoti sveikatos mokymo ir ugdymo renginius;
 • Vadovautis sveikos gyvensenos nuostatomis, būti pavyzdžiu bendruomenei;
 • Teikti siūlymus politikams, sveikatos specialistams, bendruomenei, nevyriausybinėms organizacijoms ir kitoms įstaigoms sveikatos stiprinimo, išsaugojimo klausimais.

Visuomenės sveikatos stebėsena – tikslingai organizuotas visuomenės sveikatos būklės, ją veikiančių sveikatos rizikos veiksnių stebėjimas, analizė ir vertinimas (Lietuvos visuomenės sveikatos stebėsenos įstatymas 2002 m. liepos 3 d. Nr. IX-1030).

Visuomenės sveikatos stebėsenos specialisto funkcijos:

 • Vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną (monitoringą), rinkti, tvarkyti, analizuoti ir interpretuoti duomenis, siekiant gauti išsamią informaciją apie savivaldybės bendruomenės sveikatos būklę, sveikatos rizikos veiksnius ir ja remiantis įgyvendinti Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos gerinimo priemones, vykdyti visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų sklaidą.
 • Atpažinti ir vertinti populiacijos sveikatos problemas, prognozuoti visuomenės sveikatos raidos tendencijas ir jų pokyčius.
 • Kurti, rengti, įgyvendinti tikslines savivaldybių sveikatos programas, atsižvelgiant į vyraujančias visuomenės sveikatos problemas, siūlyti profilaktikos priemones, vertinti jų veiksmingumą.
 • Įgyvendinti valstybines visuomenės sveikatos strategijas ir programas.
 • Planuoti ir atlikti savarankiškus gyventojų, aplinkos ar sveikatos tyrimus: apibrėžti problemą, formuluoti hipotezes, tyrimo tikslus ir uždavinius, pasirinkti tinkamus tyrimo metodus, analizuoti ir interpretuoti gautus rezultatus, formuluoti išvadas.
 • Įvertinti grėsmes žmonių grupių ir populiacijos sveikatai.
 • Šiuolaikiškai spręsti visuomenės sveikatos problemas, analizuoti užkrečiamųjų ir neužkrečiamųjų ligų paplitimą populiacijoje.
 • Teikti siūlymus politikams, sveikatos specialistams, bendruomenei, nevyriausybinėms organizacijoms ir kitoms įstaigoms sveikatos politikos, sveikatos stiprinimo, sveikatos išsaugojimo klausimais.

Ignalinos rajone vaikų ir moksleivių sveikatos priežiūrą vykdo 5 Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure dirbantys specialistai.  Šių specialistų darbą koordinuoja Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai dirba su:

 • Vaikais;
 • Tėvais;
 • Ugdymo įstaigų administracija;
 • Pedagogais.

Šie specialistai vykdo prevencinę veiklą – moko vaikus sveikos gyvensenos principų ir vertybių, kelia  ir sprendžia sveikatos problemas iškilusias ugdymo įstaigoje.

Skip to content